نوروز سال یک هزار و چهارصد مبارک مجتمع اداری و تجاری نیکامال
بهار 1400 و نوروز

نوروز سال یک هزار و چهارصد مبارک مجتمع اداری و تجاری نیکامال

نوروز پیروز و فرخ از راه رسید
گامهایش سبز و گرامی باد
گرامیباد او که همواره بازمی گردد
و همواره نو می شود و نو می نماید
گرامی باد او که می آید تا دوباره نشان دهد
که روند سپهر را سر بازایستادن نیست
سردی و تاریکی پایدار نمی ماند
و گرمی و روشنی جای آن را می گیرد
اما می دانیم که در تاریکی وسرماست که زمین روند زایشی خود را آغاز می کند
تا آنکه در روشنائی و خوشبوئی
بهار نو را پدید آورد
مجتمع اداری و تجاری نیکامال بهاران و این نوروز را بر شما پیروز و خجسته باد میگوید?

دیدگاهتان را بنویسید